Beleidsplan Stichting Koepelkerk Hoorn

De doelstelling van de Stichting Koepelkerk Hoorn is om financiële middelen te genereren die gebruikt worden voor de in standhouding  van de Koepelkerk in Hoorn. In samenwerking met de gebruiker van de kerk worden (bouwkundige) aanpassingen en verbeteringen aan het gebouw gerealiseerd.

Voor het verkrijgen van de financiële middelen heeft de Stichting Koepelkerk drie peilers

  1. Donateurs
  2. Verkoop van (religieuze) artikelen
  3. Organiseren van boekenmarkten en de verkoop van tweedehands boeken

Stichting Koepelkerk is niet verbonden aan de Parochie en/of het Bisdom. Daardoor is het voor de Stichting  mogelijk om subsidieaanvragen te doen bij fondsen die kerkelijke instanties uitsluiten.

De Stichting Koepelkerk zorgt ervoor dat de Koepelkerk in Hoorn ook buiten de tijden dat de gebruiker het gebouw nodig heeft, open gesteld wordt. Tijdens deze openstelling kunnen bezoekers het monumentale gebouw bekijken en geïnformeerd worden over zijn geschiedenis. Daartoe zijn  er bij de ingang van de kerk informatiefolders in diverse talen beschikbaar en zijn er vrijwilligers aanwezig voor het beantwoorden van vragen of het geven van nadere toelichting. Tijdens deze openstelling vindt het werven van nieuwe donateurs plaats en worden de (religieuze) artikelen verkocht. De boekenmarkten vinden plaats op vooraf aangekondigde dagen gedurende het jaar.

De ontvangen gelden worden conservatief beheerd; dat wil zeggen dat de gelden op (spaar-) rekeningen van de Stichting Koepelkerk worden gestort. Er wordt niet met de beheerde gelden gespeculeerd.

Besteding van de gelden vindt plaats op initiatief van de Stichting Koepelkerk. In nauw overleg met de gebruiker worden de wensen geïnventariseerd, beoordeeld en na akkoord van het bestuur betaald. De Stichting voert het onderhoud niet zelf uit, ze betaalt slechts de rekening,

Belangrijk is te vermelden dat klein onderhoud uitgevoerd wordt door de gebruiker. Grootschalig of bijzonder onderhoud worden bekostigd door de Stichting. Het jaarlijks rapport van de Monumentenwacht is vormt hierbij een leidraad.

De Stichting Koepelkerk wordt geheel en alleen door vrijwilligers geholpen bij het realiseren van al deze zaken.

Beloningsbeleid

Alle vrijwilligers van de Stichting Koepelkerk, met in begrip van de bestuursleden, verrichten hun werkzaamheden belangeloos en onbezoldigd.